اختراع قند در ايران

اختراع قند و شکر در ايران توسط ايرانيها صورت گرفت. اين روش از زمانهاي دور در بين اقوام آريايي مرسوم بوده که مغز نيشکر را بيرون آورده با جوشانيدن، عصاره آن را استخراج مي‌کردند. بعد از مهاجرت اقوام آريايي به هند نيز رسيد.
شکرشکن شوند همه طوطيان هند اين قند پارسي که به بنگاله مي‌رود.

 اختراع قند و شکر در ايران توسط ايرانيها صورت گرفت. اين روش از زمانهاي دور در بين اقوام آريايي مرسوم بوده که مغز نيشکر را بيرون آورده با جوشانيدن، عصاره آن را استخراج مي‌کردند. بعد از مهاجرت اقوام آريايي به هند نيز رسيد.
شکرشکن شوند همه طوطيان هند اين قند پارسي که به بنگاله مي‌رود.

اين روش در بين اقوام هند ايراني ساکن درّه گنگ هندوستان نيز مشاهده شده، در نيمه اول قرن هفتم ميلادي به چين نيز انتقال يافته است.1 ولي اين نکته را نبايد از ياد برد که جوشاندن نيشکر و استخراج عصارۀ آن به اين طريق به هيج وجه قندسازي و شکرريزي نمي‌توان گفت؛ زيراکه هيچ کدام از هنديها و چينيها تصفيۀ اين عصارۀ استخراج شده را نمي‌دانستند2 و به ساختن قند از نيشکر که قبل از اختراع قند از چغندر، در عالم معمول و مستعمل بوده موفق نشده بودند.

توليد چنين قندي در ايران صورت گرفته 3 و از قدمت زيادي برخوردار است.4 ابوريحان بيروني در آثارالباقيه دربارۀ بنياد نيشکر در ايران از زمان جمشيد، شرحي آورده و نوشته است که: « در عيد نوروز رسم است که مردمان براي يکديگر هديه مي‌فرستند و سبب آن چنانکه آذرباد مؤبد بغداد حکايت کرد اين است که نيشکر در کشور ايران روز نوروز يافت شد و پيش از ان کسي آن ‌را نمي‌شناخت و نمي‌دانست که چيست. و خود جمشيد روزي نيي را ديد که کمي از آبهاي درون آن به بيرون تراوش کرده بود و چون جمشيد ديد که آن شيرين است امر کرد که آب اين ني را بيرون آورند و از آن شکر سازند و آنگاه در روز پنجم [نوروز، محصول نهايي يعني] شکر به دست آمد و از تبرک به آن مردم براي يکديگر شکر هديه فرستادند و در مهرگان نيز اين کار را به همين ميزان تکرار کردند.»5 و از آن به بعد جشنهاي ايرانيان توائم با شربت و شيريني شد و در هر جشني هديه شيريني از محصولات شکر مرسوم شد. امروز نيز براي جشنهاي مختلف قند (کله قند) و شيريني مي‌برند. این رسم در بين ايرانيان از سپيده دم تاريخ بشر تا امروز همچنان ادامه دارد.6
اين داستان قدمت کاربرد نيشکر و شهدگيري و شکرريزي و قندسازي در ايران را آشکار مي‌کند.
بيروني مي‌گويد: در روز پنجم از نوروز شکر بدست آمد. گواه قدمت آن در ايران نام آن در زبانهاي مختلف است.

اسلاید شو

  • 1
  • 2
  • 3
بیمه عمر و زندگی چیست؟
تاسیس بیمه ایران
افزایش هدایت گرمایی روغن موتور با استفاده از نانوذرات